УКРАЇНА
Угорницька сільська рада
Коломийського райоку
Івано-Франківської області
32 СЕСІЯ 7 демократичного скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/12/2019 року№520-32/2019село Угорники
Про сільський бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

 

 1. 1. Визначити на 2020 рік:

доходи  сільського  бюджету у сумі    3205036,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету – 3083536,00  гривень, доходи спеціального фонду сільського  бюджету –    121500,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки   сільського  бюджету у сумі  3205036,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету – 3083536,00  гривень, видатки спеціального фонду сільського  бюджету –121500,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів  сільського бюджету у розмірі 600,00 гривень, що  складає  0,02 відсотка видатків  загального фонду сільського  бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету Угорницькій сільській раді на 2020 рік по загальному фонду в сумі – 3083536,00  гривень та спеціального фонду сільського  бюджету –121500,00 гривень згідно з додатком № 2  до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат сільського  бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі   365600  гривень  згідно з додатком  № 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів  належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів;

2)   джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини 1  статті  15 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування  є надходження, визначені    пунктом  4  частини 1  статті  15  Бюджетного кодексу України та кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

 1. Затвердити на 2020 рік,   відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України,  перелік захищених статей видатків загального фонду сільського  бюджету:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

– оплата енергосервісу.

 1. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл сільському голові Савчуку Олегу Івановичу в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з комісією  сільської  ради з питань бюджету, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського  бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів   сільського   бюджету забезпечити:

1)  затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)  ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснювати управління  бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,  координувати роботу розпорядників бюджетних кошів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  доступність інформації  про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими  Міністерством фінансів України, до 15  березня 2020 року;

оприлюднити, шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах,  паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

5) на виконання вимог ст. 51 Бюджетного кодексу України  та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)  утримувати штатну чисельність  працівників  бюджетних установ  лише  у межах фонду оплати праці, затвердженого сесією  сільської  ради та не приймати рішень щодо збільшення штатної чисельності працівників  цих установ у порівнянні  з фактичною їх чисельністю на кінець 2019 року.

 1. 12. Відповідно статті 23  Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за  програмною класифікацією окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету сільський голова, за обґрунтованим поданням розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах бюджетних установ, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків  за  програмною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків окремо за загальним та спеціальним фондами здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради, з подальшим затвердженням  на сесії сільської ради.

 1. Уповноважити сільського голову Савчука Олега Івановича у випадках, передбачених пунктом 3  цього рішення, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними бюджетами.
 2. Надати право сільському голові Савчука Олега Івановича, за погодженням з постійною комісією  сільської  ради з питань бюджету     при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації, приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування  сільського бюджету, з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
 3. Встановити, що розподіл вільних залишків коштів загального фонду сільського бюджету здійснюється за рішенням постійної комісії  сільської ради з питань  бюджету  з подальшим затвердженням на сесії  сільської  ради.
 4. Рішення набирає  чинності з 1 січня 2020 року.
 5. Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Угорницькій  сільській раді  сільський голова Савчук Олег Іванович  забезпечити оприлюднення  цього рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного   кодексу  України, а саме  в десятиденний термін  з дня його прийняття.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету Лудчака Ярослава Івановича.

 

 

 

                       

Голова сільської ради  О.І.Савчук

Додатки :

Рішення про бюджет 2020
Додатки 2
Додаток 1,3,4